CPM Cihazı Kiralama istanbul'da

CPM Kullanımı Klinik Sonuç

Çalışmamızın sonucunda gruplar komplikasyon oranlan açısından değerlendirildiğinde her 2 grupta da belirgin bir komplikasyona rastlanmamışur ki, bu da diğer çalışmaların sonuçlarına göre oldukça iyi bulunmuştur (7, 23, 32, 33, 40, 55, 58, 79). Sadece deney grubunda 1, kontrol grubunda 1 hastaya yeterli hareket sağlanamadığı için genel anestezi altında manipulasy~n yapılmıştır. Kontrol grubunda bir hastada da geç yara iyileşmesi görülmüştür.

Total diz artroplastisi uygulanan toplam 44 olgunun 48 dizi değerlendirilerek, postoperatif kontrol grubundaki 21 olgunun 22 dizi sadece klasik fizyoterapi yöntemleri ile tedavi edilirken, deney grubundaki 23 olgunun 26 dizine klasik fizyoterapi yöntemleri ile birlikte CPM uygulaması yapılmış ve ortopedik rehabilitasyon açısından yararlanım oranlan karşılaştırılmıştır.

1) Hem deney hem kontrol grubunun fleksiyon açısı, postoperatif dönemden rehabilitasyon sonrasına, rehabilitasyon sonrasından da takip dönemindeki kontrole kadar anlamlı bir artış göstemıiştir. Dizde kazanılan fleksiyon açısı yönünden kontrol ve deney grubu arasındaki karşılaştırmada istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır.

2) Rehabilitasyon sonrasında her iki grubun dizdeki ekstansiyon açılan da anlamlı artışlar gösterirken gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır

Total diz artroplastisi, ileri derecedeki artritik durumların tedavisinde ağrıyı azalt· mak:, deformiteyi düzeltmek ve stabilite ile birlikte hareketliliği sağlamak için uygularur.

Total diz artroplastisinden sonra fizyoterapinin önemi ötedenberi bilinmekle beraber, gelişen artroplasti yöntemleri ile birlikte rehabilitasyonunda da yeni tedavi yöntemleri geliştirilmeye başlanmıştır. Kontrollü ve tolere edilebilir bir hareket sının içinde devamlı pasif harekete programlanan "Continuous Passive Motion" (CPM) yöntemi de son yıllarda postoperatif rehabilitasyonda güncellik kazanarak büyük oranda kabul görmüştür. Araştırmacıların bir kısmının total diz artroplastisinin rehabilitasyonunda CPM'e öncelik vermesi, bazı araştınnacılara göre ise CPM'in rehabilitasyon programı kapsamında klasik fizyoterapi ile birlikte kullanılan bir tedavi modalitesi olması yolundaki değişik görüşleri bizi böyle bir çalışmaya yöneltmiştir. Çalışmamız Şubat 1988 - Ekim 1991 yıllan arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda total diz artroplastisi uygulanan toplam 44 olgunun 48 dizi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Olgular iki grubu ayrılarak, kontrol grubundaki 21 olgunun 22 dizine sadece klasik fizyo- terapi yöntemleri, deney grubundaki 23 olgunun 26 dizine klasik fizyoterapi yöntemleri ile birlikte CPM uygulanmıştır. Olguların tedavileri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekok:ulu Ortopedi Ünitesi'nde gerçekleştirilmiştir.

Çalışmamızın sonuçlan tedavi sonrasında hem deney hem kontrol grubunda tüm değerlerde istatistiksel olarak anlamlı gelişmeler göstermiştir. CPM'in özellikle diz hare~ ketliliği ve ağrı yönünden beklenen üstünlüğü sağlayamaması nedeniyle deney ve kontrol grupları arasında bu değerlerde önemli bir fark bulunamadığı halde, (P > 0.05), fonksi- yonel Skor ve ödemin azalması yönünden deney grubu lehine anlamlı farklar bulunmuş tur (P < 0.05). Sonuçta total diz anroplastisinin rehabilitasyonunda klasik fizyoterapi ile birlikte CPM'in kullanıldığı rehabilitasyon yönteminin, sadece klasik fizyoterapinin kul- lanıldığı yönteme göre özellikle fonksiyonellik yönünden daha etkin olduğu kararına varılmıştır.

TEZ SAVUNMA JÜRİSİ Prof. Dr. Mümtaz ALPASLAN (Jüri Başkanı) Prof . Dr. Z. Candan ALGUN (Danışman Üye) Doç. Dr. M. Nedim DORAL (Üye) Doç. Dr. Engin ÇALGÜNER (Üye) · Yrd. Doç. Dr. Saadet OTMAN (Üye)